Privacy

Februari 2023

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Wagemans Outdoor Experience BV
Randweg 5
6045 JK Roermond
+31 475 325145
www.wagemansoutdoor.nl

J.C.H. Tullemans is de Functionaris Gegevensbescherming van Wagemans Outdoor Experience BV. Zij is te bereiken via info@wagemansoutdoor.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wagemans Outdoor Experience BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verwerkt. Hierdoor vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd, We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouder en/of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@wagemansoutdoor.nl. In dat geval verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens zoals ras, gezondheid, politieke opvattingen en/of genetische en biometrische gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Wagemans Outdoor Experience BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te kunnen informeren over wijzigen van onze diensten en producten;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
  • Wagemans Outdoor Experience BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wagemans Outdoor Experience BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wagemans Outdoor Experience BV verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wagemans Outdoor Experience BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Beveiliging persoonsgegevens:

Wagemans Outdoor Experience BV heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

De door ons genomen beveiligingsmaatregelen omvatten onder andere opslag op beveiligde shares die dagelijks worden gescand op virussen. Daarnaast zorgen wij dat onze virusscanners, firewalls en security patches up to date zijn.

Als je vermoedt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wagemansoutdoor.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Wagemans Outdoor Experience BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Marcel Wagemans BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: info@wagemansoutdoor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, oftewel de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werken, op je verzoek.

Wagemans Outdoor Experience BV wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen:

Wagemans Outdoor Experience BV behoudt het recht wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.